กิจกรรมบริษัท , 12 ผู้ชม

กิจกรรมบริษัท , 19 ผู้ชม

กิจกรรมบริษัท,จัดส่งสินค้า , 29 ผู้ชม

กิจกรรมบริษัท , 34 ผู้ชม

กิจกรรมบริษัท , 59 ผู้ชม

 
กิจกรรมเพื่อพนักงานและลูกค้ารวมไปถึงชุมชนที่อยู่ร่วมกัน